Motverka studieavbrott

I Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige och Europa, finns en negativ trend med elever som har hög frånvaro och elever som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Det har visat sig att fullföljda gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för att komma in i arbets- och samhällslivet.

GR och Pedagogiskt Centrum driver ett antal olika projekt som syftar till att få alla elever att fullfölja sina studier. De olika projekten berikar och kompletterar varandra genom att bidra med olika ingångar och angreppsätt i det förebyggande arbetet.

Genom samverkan, erfarenhetsutbyte, metod- och kompetensutveckling arbetar vi med att stärka regionen i arbetet med att skapa en meningsfull skola för alla. 

 

Projekt

 

Plug In och PlugInnovation

Plug In är Sveriges största projekt med fokus på dropouts – unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet. Insatserna är riktade mot ungdomar från 16 år och uppåt. Plug In är delvis finansierat av Europeiska socialfonden och samordnas av SKL tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund och fyra andra regioner. GR deltar i Plug In dels på en operativ nivå, genom delprojekt i medlemskommunerna, dels på en strategisk nivå i arbetet med plattformen PlugInnovation, som du kan läsa mer om nedan.  Första omgången av Plug In pågick till och med sommaren 2015, därefter tog det nya projektet Plug In 2.0 vid. Läs mer om projektet på SKL:s hemsida och mer om vår medverkan på plugInnovation.se.

PlugInnovation är en del av projektet Plug In och byggs upp för att bli en nationell, digital plattform för att motverka avbrott från gymnasieskolan. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan. På PlugInnovation.se samlas de metoder som utarbetas och prövas i de deltagande kommunerna och aktuell forskning på området tillgängliggörs. Inom ramen för PlugInnovation utformas också en prototyp och riktlinjer för framtagandet av avbrottsrelaterad statistik.

Arbetet med att utforma och driva PlugInnovation leds och utförs av GR genom Pedagogiskt Centrum, i tät samverkan med SKL, övriga regioner samt uppföljnings- och utvärderingsaktörer i projektet.

 

Fullfölja studier GR

1 april 2017 inleds projektet Fullfölja Studier GR – FSGR, som bland annat syftar till att ge fler fristående skolor möjlighet att genomföra insatser för att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier. I FSGR deltar även en kommunal skola, vilket bidrar till det samverkansfokus som är en grundläggande del i projektet. En annan viktig del är att tydliggöra möjliga framtidsscenarier för ungdomar i riskzon för studieavbrott, genom att anordna mötesplatser där arbetslivet och ungdomar kan mötas.

För mer information om FSGR, kontakta john.nelander@grkom.se