Digitalt lärande

Under 2016 tar Sverige fram sin första nationella IT-strategi. Detta innebär ett ökat krav på digitalisering i förskola och skola.  Strategin handlar om att använda digitala lärresurser och verktyg för att utveckla lärandet och undervisningen, men också att barn och unga skall förberedas för ett aktivt deltagande i arbets- och samhällslivet samt erövra en social digital kompetens. Nya skrivningar i styrdokumenten tillkommer som ett led i att alla barn och unga måste få en likvärdig digital utbildning; Demokrati i en digital värld.

Pedagogiskt Centrum har lång erfarenhet av att utbilda pedagoger, lärare och skolledare för de utmaningar och möjligheter digitaliseringen innebär. Vi skapar och leder alltifrån enstaka workshops till längre kompetensutbildningar och innehållet skräddarsys utifrån de behov som framkommer i dialogen med mottagarna.  Hur ser era behov ut inom exempelvis:

  • Media- och informationskunninghet (MIK) - hur skapar vi kritiska, säkra och ansvarsfulla nätvanor hos våra elever?
  • iPads som lärverktyg i förskola och förskoleklass - när plattan blir ett pedagogiskt verktyg för dokumentation och lärande.  
  • Bedömning för lärande med digitala verktyg - ett sätt att synliggöra lärandet och skapa elevinflytande i undervisningen.
  • Programmering i förskola och skola - att ge barn och unga förutsättningar till djupare förståelse för vår omvärld genom digital teknik.
  • Digitala verktyg och inkludering - ett specialpedagogiskt perspektiv av digitaliseringen.
  • Digitalt lärande på fritidshemmet – samarbete, inflytande och inte bara spela.