Bedömning för lärande

Bedömning för lärande (BFL)  är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper under arbetets gång, att ge riktad feedback i rätt tid samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisning och anpassar den efter eleverna.  

Det finns ett starkt samband mellan elevers prestationer och lärares förmåga att utveckla och tillämpa klassrumsbedömning av hög standard. Självskattning och kamratbedömning av bra kvalitet utvecklar elevernas förmåga att reglera och styra sitt lärande, samt ökar elevens tilltro till sin egen förmåga att lära.

Pedagogiskt Centrum lutar sig framför allt mot Dylan Wiliams, Christian Lundahl, Anders Jönsson och Åsa Hirshs forskning och vi utgår från de fem nyckelstrategierna som främjar lärandet. Vi vill samtidigt poängtera att det formativa förhållningssättet är mer än strategierna och metoderna, det innebär framför allt en syn på kunskap där bedömning och undervisning går i linje med varandra, dvs bedömning FÖR lärande snarare än AV lärande.

För att bedömning för lärande ska bli ett hållbart lärande och en del av undervisningen bör arbetet ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete där rektors pedagogiska ledarskap är avgörande för resultatet. Utbildningen bygger på kollegialt lärande och lärgrupper med samtalsledare för att skapa en samsyn kring planering och bedömning. En av hörnstenarna är att lärarna aktivt provar metoder i sin undervisning mellan tillfällena för att åstadkomma en förändring för eleverna i klassrummet. Vi utgår bland annat från Helen Timperleys forskning om lärares professionsutveckling, där hon menar att om något ska ge varaktig förändring behöver fortbildningen vara kontextspecifik och behovsanpassad.

Vi erbjuder också kortare insatser i form workshops som lämpar sig för studiedagar eller som en uppstart. Vilka utmaningar står ni inför på er skola? Och hur kan vi på Pedagogiskt Centrum ge processtöd i ert utvecklingsarbete? För mer information besök gärna vår webbplats http://bedomningforlarande.se/