Alla nyheter

Genomlysning av studie- och yrkesvägledningen inom Kungsbacka kommun

På uppdrag av Kungsbacka kommun genomför GR Utbildning en genomlysning av studie- och yrkesvägledningen i kommunen.  Den 11 november påbörjas intervjuer med lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever, verksamhetschefer, förvaltningschef och andra personer med kunskap inom området. Utgångspunkten är att ta fram ett nyläge för att på bästa sätt matcha internt satta kvalitetsmål samt skollag och läroplan. Skolformerna som ingår i genomlysningen är förskola–gymnasium.

Möte i Rumänien för EU-projektet ESL-Plus

Den 7-8 november hölls det tredje mötet i EU-projektet ESL-Plus, där GR är medverkande partner från Sverige, tillsammans med partners i Holland, Tyskland, Ungern, och Rumänien. Mötet hölls i Iazi, Rumänien. Projektet syftar till att samla och sprida kunskap kring hur olika aktörer kan arbeta för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid (early school leaving) i grundskola och gymnasiet. Framförallt handlar det om att lyfta fram praktiknära insatser riktade till skolledare, lärare och andra professionella som verkar i skolan.

Granskningskommittén besöker Teknikcollege i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har varit certifierat för Teknikcollege sedan 2008. Nu är det återigen dags för återcertifering. Den 8 november kommer granskningskommittén, parter från Industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege på besök för att granska regionens collegeverksamhet.
 
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag inom teknik och industri samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar för ungdomar och vuxna.
 

GR Utbildnings arbete inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen

31 oktober 2016 presenterades Gymnasieutredningen, "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott lyfts i stort sett uteslutande PlugInnovations slutsatser fram. PlugInnovation är ett kunskapsnav som från grunden har utformats av medarbetare på GR Utbildning, och där nationellt unik kunskap om studieavbrottsfrågan har samlats och genererats.

Frukostmöte: Entreprenörskap som förändrar världen

 
År 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Det är Coompanion Göteborgsregionens vision.
 
GR Skola Arbetsliv arbetar för långsiktig strategisk kompetensförsörjning med fokus på en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Tillsammans med Coompanion arrangeras den 17 november ett frukostmöte med introduktion kring kooperativt och socialt företagande som idag är en växande företeelse inte minst bland unga.
 

FN-rollspel på Öckerö

Idag samlas FN:s säkerhetsråd för sitt årliga möte på Öckerö gymnasieskola. Under årets möte kommer Säkerhetsrådet under en heldag diskutera lösningar på konflikten i den Demokratiska republiken Kongo. Eleverna som agerar delegater har under flera veckor förberett sig inför mötet, genom att bland annat sätta sig in i FN:s arbete och hur de olika länderna i Säkerhetsrådet önskar lösa den långvariga konflikten.
 
Pedagogiskt Centrum stöttar eleverna med metodmaterial, förberedande träffar samt är ordförande och leder de långa förhandlingarna.
 

Fadderverksamhet som ger eleverna en inblick i arbetslivet

GR Skola Arbetsliv har genom projektet Framtidsrustade ungdomar upprättat en kontakt mellan Brunnsboskolan och två företag I Göteborgsregionen– Göteborgs Hamn och SSP som fungerar som fadderföretag åt varsin klass på Brunnsboskolan. Fadderverksamheten är ett treårigt projekt där företaget får följa en och samma klass. Årskurs 8 på Brunnsboskolan hade den 20 oktober sin tredje träff med företaget SSP, där eleverna fick besöka företagets verksamhet på Centralstationen.

Norra Biskopsgården utmaning för Framtidens samhällsbyggare

Friskväderstorget – en handelsplats som också ska bli en mötesplats. Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver.

GR Framtidens Ledare och CMB genomför under 2016/2017 den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Kommunalt demokratitorg i Lerum

Den 18 oktober anordnar Lerums kommun och Pedagogiskt Centrum demokratitorg på Lerums gymnasium. Under en förmiddag samtalar eleverna och politikerna kring fem på förhand uppsatta teman som kommunen arbetar med. Bland annat kommer skola, arbetsmarknad och ungas inflytande att diskuteras med fokus på elevernas tankar och idéer.
 
Allt som sägs under samtalen antecknas för att senare sammanfattas i en rapport som delges både skolan och samtliga partier i kommunen. Denna kan med fördel användas för vidare politiskt arbete och diskussion.

Ett unikt studiebesökskoncept

I linje med EuroSkills och Yrkesutbildningens år har GR Skola Arbetsliv i samarbete med Näringslivsarenan tagit fram ett unikt koncept för studiebesök. En rad spännande besök arrangeras, där elever och lärare får möjlighet att se olika företag på nära håll. Kopplat till studiebesöken får skolan stöd i hur de ska få ut det mesta av besöket genom tips på övningar som görs före, under och efter besöket.
 

Sidor