Alla nyheter

Fullfölja studier GR – nytt EU-projekt för att motverka studieavbrott i Göteborgsregionen

GR Utbildning har i flera års tid och genom ett antal projekt arbetat med att bygga kunskap kring att motverka studieavbrott. Nu utvecklas detta arbete. Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ca 9,8 miljoner för att GR Utbildning under 2017–2020 ska driva projektet Fullfölja studier GR – FSGR. Syftet är att skapa förutsättningar för deltagande gymnasieskolor att genom individanpassade insatser arbeta med att motverka studieavbrott.

Slutkonferens i Bologna för projektet iMOVE

GR deltar i EU-projektet iMove (Innovation on Mobility Organisation in Vocational Education), ett centraliserat nätverksprojekt inom programmet för livslångt lärande. Projektet syftar till att bygga stödstrukturer för internationell rörlighet, samt att stärka ett nätverk med offentliga och privata aktörer inom utbildning och arbetsliv på transnationell, nationell, regional och lokal nivå.

EuroSkills är igång – här hittar du GR Utbildning

Europas största yrkestävling har startat på Svenska Mässan i Göteborg. De 40 000 besökare som väntas besöka EuroSkills under de tre dagarna kommer att få följa 500 unga skickliga yrkesutövare som tävlar om att vinna yrkes-EM, samt prova på deras yrken. GR Utbildning finns med på många håll.

I GR Utbildnings monter på mässgolvet får eleverna genom aktiviteten EuroSkills Temapraktik olika uppdrag att lösa under evenemanget. Här finns också möjlighet att få veta mer om yrkesutbildningar för vuxna samt göra ett quiz för att se vilket yrke som passar dig.

Framtidens Fastighetslabb

Hösten 2017 slås dörrarna upp till Framtidens Fastighetslabb som syftar till att väcka barns och ungdomars intresse för fastighetsbranschen. GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel kommer att vara med och utveckla den interaktiva och upplevelsebaserade miljön i labbet.
 
En lärarhandledning som säkerställer kopplingen till skolans ämnen ska tas fram och studiebesök ska samordnas för årskurs 4-9. Bland annat kommer exempel och övningar anpassade för fastighetsbranschen användas för att lära matematik och teknik.
 

Genomlysning av studie- och yrkesvägledningen inom Kungsbacka kommun

På uppdrag av Kungsbacka kommun genomför GR Utbildning en genomlysning av studie- och yrkesvägledningen i kommunen.  Den 11 november påbörjas intervjuer med lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever, verksamhetschefer, förvaltningschef och andra personer med kunskap inom området. Utgångspunkten är att ta fram ett nyläge för att på bästa sätt matcha internt satta kvalitetsmål samt skollag och läroplan. Skolformerna som ingår i genomlysningen är förskola–gymnasium.

Möte i Rumänien för EU-projektet ESL-Plus

Den 7-8 november hölls det tredje mötet i EU-projektet ESL-Plus, där GR är medverkande partner från Sverige, tillsammans med partners i Holland, Tyskland, Ungern, och Rumänien. Mötet hölls i Iazi, Rumänien. Projektet syftar till att samla och sprida kunskap kring hur olika aktörer kan arbeta för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid (early school leaving) i grundskola och gymnasiet. Framförallt handlar det om att lyfta fram praktiknära insatser riktade till skolledare, lärare och andra professionella som verkar i skolan.

Granskningskommittén besöker Teknikcollege i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har varit certifierat för Teknikcollege sedan 2008. Nu är det återigen dags för återcertifering. Den 8 november kommer granskningskommittén, parter från Industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege på besök för att granska regionens collegeverksamhet.
 
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag inom teknik och industri samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar för ungdomar och vuxna.
 

Sidor